Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku alanında sıklıkla yaşanan; sınır dışı kararı (deport kararı), sınır dışı kararına itiraz, giriş yasağı, giriş yasağına itiraz, tahdit, tahdit kodunun kaldırılması, oturma (ikamet) izni, idari gözetim kararına itiraz, çalışma izni alınması, gibi konularda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Özellikle yabancılar hukukunda son zamanlarda sıkça karşılaştığımız ve ciddi hak kayıplarına neden olan sınır dışı kararına karşı alanında uzman avukatlarımızla çalışabilirsiniz. Kocaeli’de bulunan ofisimizde avukatlarımızın yerel bağlantıları sayesinde şehir fark etmeksizin işlemleriniz sürdürülmektedir.

Kocaeli’de sınır dışı kararına itiraz (deport kararına itiraz), idari gözetim kararına itiraz, Kocaeli’de oturma (ikamet) izni alınması, tahdit kodunun kaldırılması davası, Kocaeli’de çalışma izni alınması gibi yabancılar hukukuna ait tüm konularda alanında uzman avukatlarımız ile görüşebilirsiniz. Kocaeli’de yabancı dil bilen, Arapça ve İngilizce dilleri başta olmak üzere anlaşmalı olduğu yeminli tercümanlar sayesinde farklı dillerde de tüm işlemlerinizi kısa sürede çözüme kavuşturmaktan mutluluk duyuyoruz.

Geri Gönderme Merkezinde İdari Gözetim

Özellikle idari gözetim kararı sonrası Geri Gönderme Merkezlerine gönderilen vatandaşların aileleri ile uzun bir süre görüştürülmüyor olmaları ve içeriden bilgi alınamaması nedeniyle avukatın rolü çok daha önemli bir hale gelmiştir. Geri Gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan yabancıyı ilk etapta yalnızca avukat ziyaret edebilmektedir. Daha sonrasında ise kayıtlar ve ilgili şartlar oluştuğunda yasal olarak bağı bulunan ailesi de hafta 1 defa olmak üzere ziyarette bulunabilecektir.

Geri Gönderme Merkezinde kaldığı süre boyunca yabancının yakınlarının yurt dışında bulunması veya merkeze gitme ihtimallerinin bulunmaması durumunda avukatlarımız yalnızca hukuki süreçleri yürütmekle kalmamakta aynı zamanda müvekkillerimizin giyecek yardımı, kantin alışverişi için para yardımı gibi hususlarla da ilgilenerek yardımcı olmaktayız.

Sınır Dışı Kararı (Deport) Nedir?

Türk vatandaşı olmayanlar, yani yabancılar hakkında valilikler tarafından, Türkiye sınırları dışına çıkartılmasını öngören kararlara sınır dışı veya deport kararı denmektedir. Sınır dışı konusunda Uyuşmazlık önüne gelen valilik, sınır dışı kararını vermesi için 48 saatlik zamanı bulunmaktadır.  Sınır dışı işlemlerinin kimlere ve nasıl uygulanacağı 6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Anılan kanunun “Sınır dışı etme kararı alınacaklarbaşlıklı 54. Maddesinde sınır dışı kararını gerektiren durumlar sıralanmıştır;

(1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

  1. a)5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
  2. b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
  3. c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar

ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar

  1. d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
  2. e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
  3. f) İkamet izinleri iptal edilenler
  4. g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler

ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler

  1. h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler

ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler

  1. i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
  2. j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar

Sınır Dışı Kararına (Deport) İtiraz

Sınır dışı kararı 54. Maddede sayılan nedenlerden hangisi ile verilmiş olursa olsun itiraz yolu açık olmak üzere verilecektir. Karara 15 gün içerisinde yürütmeyi durdurma istemli, kararı veren valiliğin bağlı bulunduğu yer idare mahkemesinde itiraz edilebilecektir. Mahkeme durumu derhal değerlendirecektir. Adli tatil süreleri işbu dava için geçerli değildir.

İtiraz üzerine dikkat edilmesi gereken en önemli husus yabancının karar kesinleşene kadar Türkiye’de kalmak istediğini bildirmesidir. Bu bildirimin olmaması ve gönüllü geri gönderme belgesinin de imzalanması halinde yabancı eğer ki gönderilecek ülke güvenli ise derhal gönderilecektir. Bu nedenle itirazların süresinde ve etkili şekilde yapılması, herhangi bir hata yapılmaması için alanında uzman bir avukat ile işlemler yürütülmelidir.

Giriş Yasağı Nedir?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya valilikler tarafından 6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen Türkiye’ye giriş yasağı hallerinden birinin varlığı durumunda, ülkeye giriş yasağı uygulanacaktır. Giriş yasağı bulunanlar, genel müdürlük veya valiliklerden kararın kaldırılmaması veya sürenin dolmaması durumunda ülkeye giriş yapamayacaklardır. Bazı acil hallerde giriş yasağı saklı tutularak geçici olarak girişe izin verilebilecektir. Ülkemizde sınır dışı kararı verilenlere daha sonra giriş yasağı da uygulanacaktır.  Giriş yasağı kural olarak en fazla 5 yıldır. Bazı hallerde bu Genel Müdürlük tarafından 10 yıla kadar uzatılabilecektir.

Türkiye’ye giriş yasağı

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, Türkiye dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir.

(2) Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır.

(3) Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla on yıl daha artırılabilir.

(4) Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıların Türkiye’ye giriş yasağı süresi bir yılı geçemez.

(5) 56 ncı madde uyarınca Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.

(6) Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.

(7) Kamu düzeni veya kamu güvenliği sebebiyle bazı yabancıların ülkeye kabulü Genel Müdürlükçe ön izin şartına bağlanabilir.

Giriş Yasağına İtiraz (Kaldırma)

Giriş yasağına itiraz idare mahkemesinde, kararın tebliğinden sonra açılabilecektir. Davada, davalı taraf Göç İdaresi genel Müdürlüğü gösterileceğinden dava Ankara İdare Mahkemelerinde görülecektir. Giriş yasağı verilen nedenin ortadan kalktığı,somut delillere dayanmadığı ve daha bir çok savunma ile giriş yasağının kaldırılması mümkündür. Bunun için alanında uzman bir avukat ile görüşmeniz yerinde olacaktır.

İkamet İzni  (Oturma İzni) Nedir?

İkamet izni, Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini adlandırmaktadır. Halk ağzında oturma izni olarak da anılmaktadır. herhangi bir izni olmadan ülkede bulunanlar kaçak olarak adlandırılacaktır. İzin 6 ay ve daha uzun verilenlere kimlik çıkartılarak numara verilecektir. Böylece ülkemizde bulunan yabancının resmi iş ve işlemleri yapabilmesi kolaylaşmakta ve veriler resmi olarak kaydedilmektedir. Kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, uzun dönem ikamet izni gibi farklı kategorilerde değerlendirilen ikamet izinleri bulunmaktadır.

6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanununda ikamet izni düzenlenmiştir.

“İkamet izni”

MADDE 19

(1) Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder.

İkamet İzni Nasıl Alınır?

İznin alınabilmesi için başvurulacak yerler konsolosluklar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlükleri ve bazı istisnai hallerde valiliklerdir. Yeni gelen sistem ile, talep edilen evraklar, sistem üzerinden yüklenmekte, gerekli harçlar bankalar vasıtasıyla ödenmektedir. İlgili uzmanlar evrakların durumuna göre ikamet iznine karar verecektir.

İkamet izni başvurusu

MADDE 21 – (1) İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır.

(2) İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.

(3) Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeler eksik ise, başvurunun değerlendirilmesi eksiklikler tamamlanıncaya kadar ertelenebilir. Eksik olan bilgi ve belgeler ilgiliye bildirilir.

(4) Konsolosluklar, ikamet izni başvurularını görüşleriyle birlikte Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük, gerekli gördüğünde ilgili kurumların görüşlerini de alarak başvuruları sonuçlandırdıktan sonra, ikamet izninin düzenlenmesi ya da başvurunun reddedilmesi için konsolosluğa bilgi verir.

(5) Başvurular, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.

(6) İkamet izni başvurusunun reddine ilişkin işlemler ilgiliye tebliğ edilir.

İkamet İzni (Oturma İzni) İptali

İkamet izninin iptali, her ikamet izni türüne göre farklılık göstermektedir. Eğitim için alınan ikamet izninin iptali nedenleri farklı iken uzun dönem ikamet izni alanların iptal nedenleri farklılık oluşturmaktadır. Biz bu yazımızda en sık kullanılan kısa dönem ikamet izninin iptali nedenlerini sıralayacağız;

-İkamet izni için aranan şartlardan birinin veya bir kaçının yerine getirilmemesi, ortadan kalkması,

-İkamet izninin kötüye kullanıldığının tespit edilmesi,

-Hakkında sınır dışı etme (madde 54) veya ülkeye giriş yasağı (madde 9) işlemlerinden birisinin uygulanması,

-Yurt dışında kalış süresi açısından ihlal yapılması,

Hallerinde ikamet izni (oturma izni) iptal edilir.

İkamet İzni  (Oturma İzni) İptaline veya Red Kararına İtiraz

İkamet izni alınması için ilgili makamlara yapılan başvuru neticesinde, başvurunun reddedilmesi veya daha önce kabul edilen ikamet izninin iptal edilmesi durumunda; ilgili kararların tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde ilgili idare mahkemesine iptal davası açılabilecektir. Kararı veren makamın konsolosluklar olması durumunda Ankara İdare Mahkemeleri yetkilidir. Kararı valiliğin veya il göç idaresi müdürlüğünün verdiği hallerde ise yetkili mahkeme kararı veren yerin bağlı bulunduğu idare mahkemeleridir. Önemli hak kayıplarını önlemek adına anılan davaların uzman avukat aracılığı ile takibi önem arz etmektedir.

İl Göç İdaresi Hangi İşlemleri Yapar?

Yabancılar hukuku kapsamında ve 6458 sayılı kanun çerçevesinde önemli bir yere sahip olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak iş ve işlemleri yürüten kurumlar İl Göç İdaresi Müdürlükleri’dir. Göç İdaresi Müdürlüğü genel olarak göç konularında yaşanan uyuşmazlıklarda, ülke içerisindeki işleyişi ve koordineyi sağlayan kurumdur. Ülkemize giriş ve çıkış işlemleri, ikamet izinleri, barınma gibi konularda yabancılar ile ilgilenmekte ve işlemler yapmaktadır.

Geri Gönderme Merkezi Nedir?

Geri gönderme merkezi, Göç İdaresi Müdürlüğü çerçevesinde bazı illerimizde kurulan, hakkında idari işlem başlatılmış yabancının gözetim altında tutulduğu yerdir. Ülkemizde 24 adet geri gönderme merkezi  bulunmaktadır.

Geri Gönderme Merkezinde Avukatın Rolü

Hakkında idari işlem uygulanmaya başlanmış yabancılar geri gönderme merkezlerine sevkleri yapılmakta ve burada gözetim altında tutulmaktadır. Yalnızca gözetim altında tutulmakla kalmamakta artık tüm iş ve işlemler anılan merkez aracılığı ile yürütülmektedir. Merkez, adeta ev sistemini andıran bir cezaevi gibidir. Koruması jandarma ekipleri tarafından yapılan yerde memurlar ve uzmanlar çalışmaktadır. Yabancılar, iş ve işlemler bitene kadar burada odalarda gözetim altında kalmaktadır. Bu süreç içerisinde ailesi ile belirli günler görüşebilmekte, belirli saatlerde telefon görüşü sağlanmaktadır.

Geri gönderme merkezinde bulunan bir yabancı ile her zaman görüşebilecek tek kişi avukattır. Avukat vekâletnamesi olmaksızın yabancının dosyasını inceleyebilir, uzmanlarla ve yabancı şahıs ile görüşebilecektir. Ancak dosyadan örnek alınması veya itiraz işlemlerinin başlatılması için avukata vekâlet verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla sınır dışı etme, ikamet izni iptali gibi önemli işlemlerin yürütüldüğü bir yerde iş ve işlemlerinizi en pratik ve hızlı şekilde yapılmasını sağlayacak ve dosyanın durumu hakkında bilgi edinerek hukuki yardımda bulunacak avukatın rolü çok önemlidir.  Göç idaresi genel müdürlüğü ve geri gönderme merkezlerindeki iş ve işlemleri alanında uzman bir avukat aracılığı ile takip etmek sizin yararınıza olacaktır.

Kocaeli Geri Gönderme Merkezi Nerede?

Ayazma Mah, 17 Ağustos Bulvarı. No:126/1, 41060 İzmit/Kocaeli Adresinde bulunan Kocaeli Geri Gönderme Merkezi’ne İzmit merkezden 32 ve 81 numaralı halk otobüsleri ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Kocaeli Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan iş ve işlemlerinizin hızlı bir şekilde çözümü için iletişim kısmında yer alan bilgilerden avukatlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Kocaeli’de İkamet İzni (Oturma İzni)

Kocaeli’de ikamet izni (oturum izni) başvurusu, Kocaeli Valiliği’ne yapılması gerekmektedir. Kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, eğitim ikamet izni gibi farklı kategoriler için gerekli olan farklı evrakların gönderilmesi gerekmektedir. Kocaeli’de ikamet izni başvurunuzun reddedilmesi veya ikamet izninizin iptal edilmesi durumunda izlenecek hukuki yol için avukatlarımıza danışabilirsiniz.

Kocaeli’de Sınır Dışı İşlemleri

6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 54 kapsamında verilecek sınır dışı kararı sonrası Koceli Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilen yabancıların iş ve işlemlerini hiçbir hak kaybına uğramadan, hızlı ve etkili bir biçimde yürütülmesi için alanında uzman avukatlarımız ile iletişime geçebilirsiniz. Sınır dışı işlemlerine ilişkin kanunda öngörülen kısa süreli itiraz işlemleri ve gönüllü geri gönderme evraklarının imzalanmayarak dava sonuna kadar ülkede kalmak istediğinin belirtilmesi elzemdir. Bu işlemler bir avukat aracılığı ile takip edilmediği zaman telafisi mümkün olmayan  hak kayıpları yaşanmaktadır.