İş Hukuku

A&G HUKUK BÜROSU; iş hukuku çerçevesinde oluşacak işe iade, işçilik alacağı, iş kazaları, hizmet tespiti gibi 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamındaki tüm uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. Özellikle işten haksız yere çıkarıldığınızda veya işyerinizden alacaklarınız olduğunda vakit kaybetmeden avukatlarımız ile iletişime geçiniz.

İş Kanunu kapsamında yer alan süreler kesin ve hak düşürücü sürelerdir. Sürelerin kaçırılması ihtimalinde geri dönüşü mümkün olmayan hak kayıpları yaşanabileceğinden vakit kaybetmeden avukatlarımız ile iletişime geçmenizi öneririz. Avukatlarımız hukuki sorunu sizden dinledikten sonra başta arabuluculuk olmak üzere tüm yargı aşamalarını sonuna kadar takip etmekte ve gelişmelerden sizi anında haberdar etmektedir. Özellikle hukukumuzda sıklıkla karşılaşılan işe iade ve işçilik alacağı davaları özenle ve dikkatle takip edilmesi gereken davalardır. Kanunda belirtilen bildirim süreleri, bildirim şekli, dava sürecinin takibi ve HMK hükümlerinin uygulanıyor olması, sürecin kesinlikle bir avukat aracılığı ile takip edilmesini neredeyse zorunlu hale getirmiştir.

İŞTEN ÇIKARILDIM NE YAPMALIYIM?

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında iş sözleşmesinin haklı ve haksız nedenleri sınırlı sayıda sayılmıştır. Kanunda sayılan haklı fesih nedeni ile birlikte bu fesih nedeninin şekil şartlarına uyulmadan işten çıkartıldıysanız İş Mahkemeleri’nde görülen işe iade davası açabilirsiniz. Bunun için öncelikle hukukumuza yeni getirilen zorunlu arabuluculuğa başvurmanız gerekmektedir. Arabuluculukta herhangi bir anlaşmaya varılamaz ise, kanunda öngörülen süreler içerisinde işe iade için dava yoluna başvurulması gerekmektedir. İşe iade davası sonucu mahkeme işe iade kararı verir ve karar bu yönde kesinleşir ise kanunda öngörülen süre içerisinde işyerine işe başlamak için hazır olduğunu belirtir ihtarname noter aracılığı ile gönderilir. Eğer ki işveren tüm şartların sağlanmış olmasına rağmen işe başlatmaz ise dava sonucunda bu durumda ödemesi gerektiği belirtilen tutarlar muaccel hale geleceği gibi işçilik alacaklarına ilişkin diğer davalar da açılabilecektir.

İŞVERENİMDEN ALACAKLARIMI ALAMADIM NE YAPMALIYIM?

İşçi tarafından emeği ile hak edilen ancak işveren tarafından ödenmeyen alacaklar İş Mahkemeleri nezdinde görülen işçilik alacağı davasıyla tahsil edilebilecektir. İşçilik alacakları kanunda belirli zamanaşımı sürelerine tabi tutulmuştur. Genel manasıyla 5 yıllık zamanaşımı durumu mevcut olsa da bazı durumlarda farklılık göstermektedir. Özellikle 5 yıllık sürenin hangi andan itibaren başlayacağı kanunda açıkça yer almadığından Yargıtay yerleşik içtihatlarından veya pratikteki uygulamalardan çıkarılmaktadır. Zamanaşımı süresinin ne zaman başlayacağı alacağın tahsili için oldukça önemlidir. Zira zamanaşımı itirazında bulunulması durumunda mahkeme zamanaşımına uğramış alacaklara kararında yer vermeyecektir. Dolayısıyla herhangi bir hak kaybına uğramamak için bu tür davaları avukat aracılığı ile takip etmek yerinde olacaktır.